محققان سلول های سازنده انسولین فعال شده توسط نور را برای بیماران دیابتی مهندسی می کنند

محققان دانشگاه تافتز سلول های بتا لوزالمعده مهندسی شده را به موش های دیابتی پیوند زدند و سپس سلولها با …