آیین نامه ی عضویت در باشگاه پژوهشگران و فناوران جوان هلدینگ دانش بنیان لیدکو

ماده1:  کلیات مقدمه: در راستای تحقق وظایف محوله مندرج در اساسنامه شرکت سهامی عام دانش ­بنیان گسترش صنعت علوم زیستی …