چشم انداز

     

  • تبدیل ایده و طرح­های دانش بنیان اعضا به تولید محصول یا خدمت نهایی و ایجاد ثروت و اشتغال پایدار با استفاده از
    توانمندی اعضای سرمایه گذار
  • ایجاد بستر همکاری تیمی اعضا در جهت توسعه­ی توانمندی­های علمی و دانشی
  • ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران و نخبگان دارای طرح و ایده به عنوان اعضای ویژه، مبتنی بر بیانیه­ی راهبردی دولت
    جوانان انقلاب
  • هدایت و توانمندسازی استعدادهای اعضاء در جهت تأمین نیازهای دانشی و فناورانه­ی کشور
  • پوشش تمام واجدین شرایط و ارتقا کیفی و کمی میزان حمایت از اعضای جوان و نخبه