هزینه های مربوط به ثبت اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن؛فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

با عنایت به ماده ی ۱۶ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید،هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه،طبق جدول هزینه ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
*اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد،علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
*لازم به ذکر است تمامی این هزینه ها توسط اداره ثبت اختراعات اعلام شده است و در سایت اداره مالکیت صنعتی درج شده است.

ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

۱

حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی

۱۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲

هزینه ثبت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل ۱۰۰۰۰۰ ریال
سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل ۲۰۰۰۰۰ ریال
سال یازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال
سال شانزدهم تا بیستم، هرسال معادل ۴۰۰۰۰۰ ریال

۱۰ برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

۳

جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج ساله مربوط

۴

هزینه استعلام برای انتقال،  اجازه بهره‌برداری یا اعراض

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵

حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰۰٫۰۰۰

۶

حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن

نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

۷

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

معادل حق ثبت اظهارنامه

۸

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۹

حق ثبت تغییرات (غیراز انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری)

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۱۰

هزینه صدور گواهی المثنی

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

هزینه رونوشت مصدق

۵۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۲

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع

۱۵٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱۳

هزینه رسیدگی به اعتراض به ردثبت

۵۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

۱۴

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ

۵۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

 در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

شما میتوانید با عضویت در باشگاه نخبگان لیدکلاب ضمن استفاده از تمامی تسهیلات لیدکلاب و هلدینگ دانش بنیان لیدکو از مشاوره های ثبت اختراع توسط کارشناسان متخصص نیز بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید