ماموریت

شناسایی، عضوگیری و حمایت­ های موثر و کارآمد اعم از دانشی، مالی، تسهیلاتی و .. از اعضا در سراسر کشور در جهت ارتقای
دانش مبتنی بر تولید کار و ثروت نوآورانه و فراهم ­سازی بستر ارتباطی بین اعضا و سرمایه­ گذاران در جهت توسعه ­ی اقتصاد دانش بنیان، ماموریت اصلی این باشگاه می ­باشد.