دریافت کارت مخصوص اعضا

دریافت کارت مخصوص اعضا

  • درصورت داشتن اختراع مشخصات آن را در رزومه ذکر نمایید.
  • درصورت پاسخ مثبت مشخصات آن را در رزومه ذکر نمایید
  • درصورت پاسخ مثبت مشخصات آن را در رزومه ذکر نمایید
  • درصورت داشتن مقالات مشخصات آن را در رزومه ذکر نمایید.
  • درصورت داشتن کتب مشخصات آن را در رزومه ذکر نمایید.