درباره باشگاه

درباره باشگاه پژوهشگران و نخبگان لیدکو

اکوسیستم توسعه طرح هلدینگ لدیکو به عنوان اولین اکوسیستم دانش بنیان، مجموعه ای از بخش های تحقیقاتی، علمی و فناورانه است که در ارتباط و تعاملی هوشمند با هدف جذب ایده و طرح¬های فناورانه، ارزیابی و تجاری سازی آن¬ها شکل گرفته است. باشگاه پژوهشگران و نخبگان لیدکو به عنوان یکی از مهم ترین بخش های این اکوسیستم در راستای ماموریت هیلدینگ لیدکو برای خلق ارزش از طریق انتقال و بکارگیری دانش و تجربه، به عنوان یک باشگاه غیردولتی در دی ماه سال 1397 رونمایی شده است. این باشگاه با کمک گرفتن از مجموعه دانشی اکوسیستم طرح و توسعه لیدکو با شناسایی، هدایت و عضو گیری اعضای پژوهشی و نخبه از سراسر کشور و در اختیار دادن امکانات زیرمجموعه های پژوهشی و دانشی مجموعه لیدکو، در جهت ارتقا اقتصاد دانش بنیان در تمامی حوزه های تخصصی گام برمی‌دارد.